• Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”


    „Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
    Oś priorytetowa 10 – Edukacja
    Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
    Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne


    Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 zł
    Kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł
    Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.
    Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.


    Cele projektu:
    osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu


    Projekt realizowany przez:
     Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki
     Partnerów:
     Politechnika Wrocławska
     Powiat Bolesławiecki
     Powiat Dzierżoniowski
     Powiat Kamiennogórski
     Powiat Kłodzki
     Powiat Lubański
     Powiat Oleśnicki
     Powiat Polkowicki
     Powiat Strzeliński
     Powiat Średzki
     Powiat Świdnicki
     Powiat Wałbrzyski
     Powiat Wołowski
     Powiat Ząbkowicki
     Gmina Jelenia Góra
     Gmina Legnica
     Gmina Wałbrzych
     Gmina Wrocław
     Realizatora:
     Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
    Grupy docelowe: uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS:
     Technik spedytor
     Technik logistyk
     Technik cyfrowych procesów graficznych
     Technik elektryk Technik informatyk Technik mechanik z kwalifikacją M.19.
     Elektryk
     Operator obrabiarek skrawających
    W realizacji projektu wezmą udział 43 szkoły/placówki z terenu województwa dolnośląskiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 623 uczennice i 1867 uczniów oraz 24 nauczycielki i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Pełną grupę docelową stanowią 647 kobiet i 1903 mężczyzn. W grupie nauczycielek i nauczycieli będą 24 kobiety i 36 mężczyzn, z terenu Dolnego Śląska. W sumie przewidywana liczba osób objętych wsparciem wynosi 2450.


    Zadania projektowe:
    Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:
    Szkolenia będą o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.


    Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).
    Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10.osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.


    Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
    Uczennice i uczniowie w liczbie 221osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.


    Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.
    Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia w 10. grupach szkoleniowych 6. osobowych zostaną zrealizowane przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..


    Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.
    W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie