• Deklaracja dostępności

       

      Zespół Szkół Nr  5 w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej htps://zs5walbrzych.edupage.org Data publikacji strony internetowej: [ 2017-12-02 ].

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
      • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
      • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

      Wyłączenia:

      • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
      • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

      Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-16]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest G. Druczak, email: druczak.grzegorz@zs5.mail.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 854 74 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Dostępność architektoniczna

      1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
       Wejście do budynku Zespołu Szkół nr 5  jest usytuowane od  ul. Ogrodowej 2a. Jest zadaszone i wykonane z 1 stopnia schodowego. Wejście nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
      2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
       W budynku  szkoły korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
       W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
      3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
       W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
      4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
       Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
      5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
       Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
      6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
       Na terenie Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.
   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
    • szkola@zs5.mail.pl
    • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
    • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
    • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
   • Logowanie